นายชูเกียรติ กวีฤทธิ์  (ต้อม)

มือถือ  084-122-6223

E-mail  chukiatk@mitrphol.com

ประจำโรงเรียนวัดประโชติการาม

น.ส. ดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต (ต้า)

มือถือ   081-893-8255

E-mail   duangrutaik@mitrphol.com

ประจำโรงเรียนวัดจักรสีห์

โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม

โรงเรียนวัดประโชติการาม

นายพัชรพงษ์  เพ็ญภาคกุล
มาจาก ธนาคารไทยพานิชย์
ประจำโรงเรียนวัดบ้านจ่า
โรงเรียนวัดท่าอิฐ 
น.ส.ศิวาพร  ธรรมบุศย์
มาจาก ธนาคารไทยพานิชย์
ประจำโรงเรียนวัดบ้านจ่า
โรงเรียนวัดท่าอิฐ 
คุณเฉลิมชัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
ประจำโรงเรียนวัดท่าอิฐ


คุณกฤตพัฒน์ ผดุงจำรัสเสถียร
ประจำโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี แหลมคาง ถอนสมอ